Oferta Kancelarii skierowana jest również do klientów indywidualnych. Kancelaria świadczy pomoc prawną, polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, reprezentacja przed organami administracji publicznej to główne formy świadczonych usług. W zakresie oferty indywidualnej Kancelaria świadczy usługi przede wszystkim z zakresu następujących dziedzin prawa:

  • Prawa cywilnego: m.in. sprawy spadkowe, sprawy z zakresu prawa rzeczowego – tj. sprawy mieszkaniowe, (lokalowe, spółdzielcze), dotyczące własności nieruchomości, w tym zasiedzenia, dotyczące służebności, hipoteki, sprawy dotyczące windykacji należności, sporządzamy i opiniujemy projekty umów, reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych
  • Prawa rodzinnego: m.in. sprawy o rozwód i separację, sprawy o alimenty, podział majątku dorobkowego i inne rozliczenia między małżonkami,
  • Prawa pracy: doradztwo i reprezentowanie w sprawach zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, sporządzanie i opiniowanie treści umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji oraz inne dokumenty, prowadzimy postępowania sądowe m. in. z zakresu: przywrócenia do pracy oraz o odszkodowania z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę, mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego w pracy, odwołania/sprzeciwy od kar pracowniczych,
  • Prawo administracyjne: pomoc prawną w zakresie reprezentowania w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej oraz sporządzanie skarg od decyzji administracyjnych i innych pism w szczególności w dziedzinie: prawa budowlanego i legalizacji samowoli budowlanej, procesów inwestycyjnych, spraw obywatelskich, prawa zamówień publicznych,
  • Ponadto Kancelaria specjalizuje się również w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych (udział w negocjacjach oraz sporach sądowych, windykacji należności). Dochodzimy należności między innymi z tytułu:

- osobowych i majątkowych szkód komunikacyjnych (OC, AC),

- innych szkód majątkowych – jak zniszczenie czy utrata mienia w wyniku pożaru, kradzieży,

- szkód osobowych (na przykład utrata zdrowia w wyniku wypadku, błędu lekarskiego, pogorszenie sytuacji życiowej czy też śmierć osoby bliskiej),

- zadośćuczynienia od sprawcy wypadku lub szkody (w tym również z tytułu utraty osoby bliskiej).