Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych - spółek prawa handlowego oraz innych form działalności prawem przewidzianych, zapewniając profesjonalizm oraz wysoki stopień zaangażowania. Zapewniamy obsługę prawną począwszy od etapu tworzenia oraz zarejestrowania spółki, poprzez poszczególne przejawy jej funkcjonowania, aż do zakończenia działalności. Reprezentujemy podmioty gospodarcze w sporach przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości. Klientom zainteresowanym obsługą prawną, proponujemy bieżące konsultacje i prezentowanie stanowiska odnośnie formułowanych problemów prawnych, przygotowywanie oraz opracowywanie dokumentów, umów i wewnętrznych aktów normatywnych uwzględniających specyfikę kontrahenta.

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną oraz doraźne doradztwo w zakresie:

 • Prawa gospodarczego i cywilnego: pomoc w rozpoczęciu działalności (zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego), opiniowanie oraz sporządzanie projektów dokumentów korporacyjnych, w tym dokumentów przedkładanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, doradztwo w zakresie prawnych aspektów prowadzonej działalności, w tym między innymi:
  - reprezentowanie Klientów w negocjacjach handlowych,
  - przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z obrotem gospodarczym,
  - sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy oraz innych dziedzin prawa związanych z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej,
  - obsługa organów spółek (posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy),
  - obsługa prawna sporów sądowych oraz postępowań przed sądem arbitrażowym,
 • Prawa pracy: przygotowywanie oraz opiniowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania oraz innych aktów związanych ze stosunkiem pracy, sporządzanie i opiniowanie treści umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich, doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy oraz wypowiedzeń zmieniających treść stosunku pracy, obsługa prawna postępowań przed Sądem,
 • Prawa administracyjnego: reprezentowanie Klienta przed urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi,
 • Windykacji należności: negocjacji i rozwiązywania sporów w obejmuje: dochodzenie należności, przedsądowa, sądową (w tym uzyskiwanie nakazów zapłaty) egzekucję roszczeń wynikających m.in. z weksla, umowy, faktury, z tytułu odszkodowania, reprezentację klienta w toku postępowania upadłościowego i naprawczego, dochodzenie należności wobec poręczycieli, członków zarządu spółek kapitałowych, spadkobierców, współpracę z komornikami i syndykami.

Współpraca z Klientem opiera się zwłaszcza na osobistych z Nim kontaktach przy jednoczesnym wykorzystaniu, w bieżącym świadczeniu usług doradztwa prawnego, elektronicznych środków porozumiewania się.

Kancelaria świadczy usługi zarówno w ramach stałej obsługi prawnej na bazie wynagrodzenia ryczałtowego i umowy o stałe świadczenie usług prawniczych, jak również na podstawie jednorazowych zleceń.